۲

بدآموزی

از اینجا شروع شد که

خدا در را بست

آدم آموخت

و این تلخ ترین بدآموزی تاریخ بود.

بعد ها آدم ها

قفل زدن را هم آموختند

تا بیشتر احساس خدایی کنند!

و این خودخواهی شد

مادر مصیبت های بشری؛

دایه ی ناراحتی ها …


پی نوشت۱ : کاش همیشه برای ما اینگونه باشد که نهایتاً در را ببندیم، اما قفل نزنیم!

پی نوشت۲ : خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری .