نزدیک ترین دور

ما از میان آن ها،

دور، اما نزدیک ترین دور

از نزدیک ترین وعده گاه دور

به دورترین نزدیکی مقصود

دور اما نزدیک

نزدیک اما در دورترین سرپناه لبخندها

مقصدی خواهیم جست

خانه ای خواهیم داشت

فارغ از فاصله ها!


پی نوشت: دارم کوات گوش میدم.

 

۱

نشست از بر رخش و بگرفت راه

Peogeot-206

 

خداحافظ رخش

امیدوارم نه تو خانوم معلم رو اذیت کنی نه خانوم معلم تو رو 

من که ازت راضی بودم و فقط …

این وسط یه چیزهایی قسمتت نبود.

تمام سفرهات به سلامت …