۳

گل یا پوچ

آرزویم اینست؛ در این روزگاری که خیلی ها پوچ می شوند، سهم تو گل شدن باشد. پی نوشت : در اشعار آلبوم ۲۱ آدله بیش از آنچه واژه ها می گویند سخن نهفته است، ایهام هایی بی نظیر که به قول خداوند در این امر نشانه هایی است برای کسانی که تعقّل می کنند