۳

طهران خوب، تهران بد

دیروز توفیق یافتم که چند ساعتی را در توچال سپری کنم، کاملاً بی هدف دوربین را هم با خود برده بودم اما دیدن آسمان صاف، آبی رنگ و شفاف تهران، ذوق عکاسی ام را به شدت زنده کرد. اواخر فروردین هم از بلندی های اطراف بی بی شهربانو نظاره گر تهران بودم البته با آسمانی …