۳

کافی نیست

کسی نیست که مهندسی صنایع خونده باشه و دکتر نصرا… مرعشی رو نشناسه. ایشان با نگارش کتابی که به صورت تخصصی در زمینه ی ارزیابی کار و زمان و مطالعات کارسنجی و زمانسنجی وارد شده است و پس از سال ها تنها مرجع فارسی دانش آموختگان رشته ی صنایع می باشد قدم بزرگی در ترویج …