۶

سالگردمونه :)

سالگردمونه :)

خیلی وقته ننوشتم، به اندازه ی تمام شلوغی هام! و فکری که برای نوشتن دوباره تا کنون زمان استراحتی نداشته و خب گاهی باید بیشتر اندیشید تا بتوان بهتر نگریست … اما امروز خیلی متفاوته و ذهن من حرفی برای گفتن داره! حالا این نوشته با نوشته های دیگه خیلی متفاوته؛ حالا همدمی در کنار …