۳

من و شمع؟

ناهار امروز رو رستوران بودم، چون یه مقدار دیر رفته بودم رستوران خالی بود و من تنها مشتریش بودم تا اینکه چند دقیقه ی بعد یک زوج هم اومدند. چون بار دوم به اونجا می رفتم، اینبار بیشتر تحویلم گرفتن. تنها گارسون این رستوران یک پسربچه ی تپل و بامزه ی ۱۰، ۱۲ ساله است …