۲

بدآموزی

از اینجا شروع شد که خدا در را بست آدم آموخت و این تلخ ترین بدآموزی تاریخ بود. بعد ها آدم ها قفل زدن را هم آموختند تا بیشتر احساس خدایی کنند! و این خودخواهی شد مادر مصیبت های بشری؛ دایه ی ناراحتی ها … پی نوشت۱ : کاش همیشه برای ما اینگونه باشد که …