۱

نشست از بر رخش و بگرفت راه

  خداحافظ رخش امیدوارم نه تو خانوم معلم رو اذیت کنی نه خانوم معلم تو رو  من که ازت راضی بودم و فقط … این وسط یه چیزهایی قسمتت نبود. تمام سفرهات به سلامت …