۱

سیاحتی دوباره در میانکاله

به لطف خدا امسال هم سعادت دیدار از تالاب میانکاله در معیت بهزاد زادهوش عزیز و آقای حر منصوری نصیبم شد. برنامه ی امسال با تغییری کوچک اما بسیار خوب و به جا نسبت به سال گذشته همراه بود. به دلیل تیراندازی در منطقه حفاظت شده دشت ناز، دیدار با آهوان این دشت میسر نشد …