۱۷

گذاری پربار از سرزمین خوزستان

تپه ماهورهای رامهرمز (در مجاورت رودخانه جراحی)

پیش از این هیچگاه به خوزستان نرفته بودم اما همیشه حس تکلیفی بر خود می دانستم دیدن این سرزمین حماسه ساز را؛ پیش ترها تصویر ذهنی من از خوزستان بعد از جنگ یک سرزمین کاملاً خشک و خاکی رنگ و دل مرده بود که تنها سبز رنگیش را نخل های عظیمش تشکیل داده اند که …