۳

قاب خالی

  روزها در جلوه های پیش رو، جای قابی خالی هست، نیست؟ قاب گمگشته درون جلوه ها، بی درنگ بسیار زیبا هست! نیست؟ ایستاده ام به دیدن دنیا و می دانم ،دنیای دیگری درون آن قاب هست، نیست؟ من که مبهوت از دیدن هستی ام، با این حال! هستی ام در درون آن قاب هست، …

۱

هضمش سخت است!

چه فرقی می‌کند من عاشق تو باشم یا تو عاشق من؟ چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟ «گروس عبدالملکیان»