۳

آغازی دوباره

آغازی دوباره باید؛ حتی اگر شده از زیر صفر!