۹

چتر نیلگون آسمان مرکزی

سال گذشته جهت تمرین عکاسی به پیشنهاد دوستان سفری داشتیم به روستای لار از بخش خرقان شهرستان زرندیه و در مجاورت شهرستان ساوه؛ خاطرات خوب سال پیش تشویقمان کرد که امسال بازدید از این منطقه را تجدید کنیم و نادیده های سال پیش را امسال ببینیم. صبح خیلی زود در دمای -۲ درجه حرکت کردیم …