۵

آی آدم ها

هر روز صبح که دارم میرم سر کار، طلوع خورشید رو از پشت نیمه ی شرقی قله ی دماوند تماشا می کنم. در اون لحظه که دارم به این دیو بزرگ نگاه می کنم حدود ۱۴۳ کیلومتر ازش فاصله دارم. بارها با خودم میگم چند تا چیز در دنیا وجود داره که بشه با چشمان …