۳

چوپان

بعضی ها در نطفه شان چوپانی است. فارغ از هر میزی که پشتشان می نشینند، هیچگاه نمی توانند مدیریت کنند … آنها فقط، چوپانی می کنند!