۶

اصفهان در جان

مخروبه کبوترخانه قدیمی ورزنه

  اواخر دی ماه سفری با فراغ خاطر تمام داشتم به اصفهان. پس از مدت ها دوباره با شهرام طالعی عزیز و دوستان آنوبانینی همسفر می شدم و با دوستان جدیدی هم آشنا شدیم که برای مثال بخواهم بگویم می توانم از محمد رضا سمائی عزیز، عکاس تصویر بسیار زیبای چشمه های باداب سورت در …