۲۰

متشکرم

ز روزگار خوشست این همه جز آنکه لبم                  ز دست‌بوس خداوند روزگار جداست