۵

آن عظیم را از مقابل این ازیم نمی توان برداشت؟

در آخرین سفری که با ارنستو داشتم، یکی از جاذبه های دیدنی که از آن بازدید داشتیم دیدن کوهی در کناره ی جاده ی گرمسار بود. کوهی که در صحرایی کسل کننده ناگهان چشم ها را به خود خیره می کند؛ کوه اژدها ! این عکس گوگل نشان می دهد که کوه اژدها بی شک …