۱

هضمش سخت است!

چه فرقی می‌کند من عاشق تو باشم یا تو عاشق من؟ چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟ «گروس عبدالملکیان»