۲

ویریس لاکو

تلار سر ننیش لاکو   (دختر همینجوری روی ایوان نشین) /telare sær nænish laku/ مردم و این بگو بگو    (مردم پشت سرمون حرف می زنن) /mardomo in bægu bægu/ بسه گوله رها بکن   (کافیه دیگه! کوزه رو رها کن) /bæse gulæ ræha bokon/ بیا می آبرو نبور   (بیا پایین و آبروی منو نبر) /bia mi …